FictiefVerhaalOverJohnLennon

Fictief verhaal.

[…..And Put it All on ME again & Yeh Hell!: Bloody Well Right: They will do again…….], P.J. 1980.*

“In opdracht/In order”, een kort verhaal door Pien. En gedichten over John Lennon. Plus gedichtjes voor zijn zoon; Julian Lennon.

Kort verhaal als bewijs hoe ingewikkeld ik kan denken.

“In Opdracht”.

This is how I see it.

Ik heb een studie gemaakt van Chapmann.
Hij schoot John Lennon niet dood omdat het als opdracht tussen de regels door in “Catcher in the Reye” stond,
zoals hij zelf beweert, maar omdat er op de hoes van “Jealous Guy” onder de foto van John op de maxi-single stond:

“Shoot that tiger”.

Chapmann vatte dit op als een opdracht van Lennon zelf.
De “opdracht” kwam dus van Lennon, in een directe wijze als je Chapmanns denkwijze volgt,
maar hij voert het boek “Catcher…” aan-en dan ook nog als-indirecte beweegreden omdat hij bang is zich helemaal bloot te geven.

Als je een studie van Chapmann doet, ga dan niet proberen tussen de regels van “Catcher….” te lezen,
maar probeer zijn denkwijze te volgen. Eén ding snap ik niet: Hoezo is John een tijger?
Vatte Chapmann dit zo op dat hij dacht dat dit de humor van Lennon was en hem zo onopgemerkt, volgens Chapmann dan,
probeerde te benaderen? Feit is dat Chapmann niet normaal denkt.

Dat weet hij zelf ook en zal zodoende toch proberen een sluier op te gooien waarachter hij schuil gaat.
Dat is makkelijk te bereiken als niemand je denkwijze snapt.
Dus waarom zouden we de mensen niet op het verkeerde spoor zetten met de mededeling dat hij naar een opdracht uit een boek
heeft gehandeld, het boek: “Catcher…”

Als je weet dat Chapmann niet normaal denkt en dit combineert met de extreme humor die John af en toe toch wel had,
eerlijk gezegd en je volgt de denkwijzen van Chapmann,dan is het misschien logisch dat als gevolg van een zin op een hoes,
Chapmann denkt dat dit zijn roeping is, als rechtgeaard fan van John.

Krommer denken kan niet, maar als ik hem bestudeer en me inleef, kan ik zijn denkwijze begrijpen.

Chapmann bestudeerde, als fan, op zijn beurt weer John.
Wat dan te denken van zinnen in teksten van John als: “Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try…”
Hieruit kun je interpreteren dat John het niet zag zitten.
Misschien heeft Chapmann hem alleen maar uit zijn lijden willen verlossen en toen hij “toestemming” kreeg (“Shoot that Tiger”), zag hij zijn kans schoon. (Redigilous story, by the way).

Ondanks alle negatieve kanten van de moord, moet ik bekennen dat ik het toch een originele daad vond.
Ook een manier om beroemd te worden. Iedereen is wel een beetje ijdel, misschien had Chapmann dat dus wel voorzien en deed het
ook een beetje uit eigenbelang. Zelf zou ik daarin niet zover gaan om iets te bereiken in de media, dan doe ik het wel op eigen kracht,
want uiteindelijk gebruikte hij de beroemdheid van John, àls hij er al beroemd mee wilde worden.

Dit is echter een deel van de theorie want ik ben ook maar een leek.
Dus dit hoeft ook niet waar te zijn, deze alinea.
Het is louter een theorie van een jarenlange bestudering, daar wat conclusies van.

Dus de opdracht was, volgens Chapmann-en dat is zijn geheim omdat hij zich niet helemaal bloot wil geven-niet indirect maar direct gegeven.
Niet indirect, zoals hij beweert tussen de regels door te hebben gelezen in: “Catcher in the Reye” maar direct, als zgn.
opdracht (wij weten beter) op een platenhoes.

Wat is er op tegen als iemand die een goede daad wil verrich­ten, daar van overtuigd is dat hij dat doet,
door iemand uit zijn lijden te verlossen, dat hij hem ook inderdaad uit zijn lijden verlost?

Maar goed, je hebt gelijk, dan gaat iedereen zeggen, als dat wettig zou worden, over iemand waar hij/zij een hekel aan had:
“Ik mag hem uit zijn lijden verlossen, want dat lees ik tussen haar/zijn regels door als ik met haar/hem praat”.
En ondertussen kan die persoon een wellustige, nietsontziende moordenaar zijn, die zo wettig zijn moorden kan plegen.

En ondertussen zich dom houden zodat hij/zij met zijn praktij­ken door kon gaan.
Ja, ik kan alle kwade geniussen al helemaal voor me zien.
Ik bedoel dus eigenlijk alleen de personen die doorgaans moor­den plegen, niet iedereen, ja sorry, dat was een foutje van mij.

Dus terwijl iedereen naarstig zoekt naar de indirecte reden, wrijft Chapmann zich gniffelend in de moordenaarshandjes want hij heeft iedereen om de tuin kunnen leiden.
Iedereen zoekt naar een indirecte reden terwijl de oplossing zo simpel is: een directe aanwijzing.

Zo simpel, dat Chapmann zich genoodzaakt zag de mensen om te tuin te leiden, anders was volgens hem, ziek genoeg gedacht eigenlijk,
de moord toch in zijn ogen mislukt.

Snapt U het nog? Hij wilde de moord plegen en toch zijn geheim hebben.
Misschien voelt dat voor hem aan als een “geheim onderonsje” met John, logisch toch? Want Chapmann denkt toch niet normaal?

Verder zal ik er geen woorden aan vuil maken, de zaak is allang uit de doeken en dus opgeruimd.
Tegen John zou ik nog willen zeggen: “Opgeruimd staat netjes”.
Interpreteer op eigen wijze.

(Maar neem dan wel zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen interpretatie en probeer mij niet te beschuldigen er van dat ik John opgeruimd netjes vind staan, mocht je deze verkeerde interpretatie hebben en mij dan daarna beoordelen op een negatieve manier, terwijl de inter­pretatie eigenlijk jouw eigen verantwoording moet zijn.

Want opgeruimd staat netjes slaat op Chapmann in de cel).
(En kijk dan ook voor de gein hoe cynisch dit tekstgedeelte wordt: “Please remember, my life is in your hands…..” Uit “Woman”).

Het vrouwelijke aspect dat Chapmann in zichzelf ziet, dat dan terug zou slaan op de titel: “Woman”, kan ik niet verkla­ren.
Maar dat is dan ook het enige dat ik niet kan verklaren.

Translated by Google:

Fictional story about John Lennon:

“in order / in order”, a short story by Pien.
Short story as proof how complicated I can think.

“On assignment”.

I made a study of Chapmann.
He did not kill John Lennon because it was an assignment between the rules in ” Catcher in the reye
As he himself claims, but because there was on the cover of “jealous guy” under John’s picture on the maxi single:

“Shoot that tiger”.

Chapmann summed this up as an assignment by Lennon himself.
The “assignment” came from Lennon, in a direct way if you follow chapmanns thinking,
But he performs the book ” catcher…” and then as an indirect motive because he’s afraid to expose himself.

If you do a study of chapmann, don’t try to read between the rules of ” catcher….”
But try to follow his thinking. There’s one thing I don’t understand: why is John a tiger?
Did chapmann take this so that he thought this was Lennon’s humor and him so unnoticed, according to chapmann then,
Tried to approach? The fact is, chapmann doesn’t think normal.

He is aware of this and will try to throw a veil behind which he is hiding.
That’s easy to reach if no one understands your thinking.
So why shouldn’t we put people on the wrong track with the announcement that he’s going to an assignment from a book?
Has acted, the book, ” catcher…”

If you know that chapmann doesn’t think normal and combine this with the extreme humor that John had every once in a while,
Honestly, and you follow the mentalities of chapmann, then it may be logical that due to a sentence on a cover,
Chapmann thinks this is his calling, as a moral fan of John.

I can’t think of crooked, but if I study him and lean me, I can understand his thinking.

Chapmann studied, as a fan, in turn again John.
What to think of phrases in John’s lyrics as ” imagine there’s no heaven, it’s easy if you try…”
Here you can interpret that John didn’t see it.
Maybe chapmann just wanted to put him out of his misery and when he got ” permission ” (” shoot that tiger “), he saw his chance clean. (story, by the way.

Despite all the negative aspects of the murder, I have to confess that I thought it was an original act.
Also a way to become famous. Everyone is a little vain, maybe chapmann had foreseen it and did it.
A little out of self-interest too. I myself would not go so far as to achieve anything in the media, then I will do it on my own.
Because in the end, he used John’s celebrity, if he wanted to be famous for it.

However, this is part of the theory because I am just a layman.
So this doesn’t have to be true, this paragraph.
It is merely a theory of years of study, some conclusions from it.

So the assignment was, according to chapmann-and that’s his secret because he doesn’t want to be completely exposed – not indirectly but directly given.
Not indirectly, as he claims to have read between the rules in: “Catcher in the reye” but directly, as so.
Command (we know better) on a platenhoes.

What is against it if someone who wants to do a good deed is convinced that he does,
By putting a man out of his misery, that he will indeed put him out of his misery?

Anyway, you’re right, then everyone’s gonna say, if that were legal, about someone they hated:
“I can put him out of his misery, because that’s what I read between her / his rules when I talk to her / him”.
And in the meantime, that person can be a lecherous, ruthless killer who can commit his murders so legally.

And in the meantime, keep stupid so that he / she could go through with his practices.
Yes, I can see all the evil jinn in front of me.
I mean, actually, only the people who usually commit murder, not everyone, yes sorry, that was a mistake of mine.

So while everyone is searching for the indirect reason, chapmann is rubbing himself in the moordenaarshandjes and scoffs because he can lead everyone around the garden.
Everyone is looking for an indirect reason when the solution is so simple: a direct clue.

So simple, that chapmann was forced to lead the people to garden, otherwise according to him, sick enough thought actually,
The murder failed in his eyes.

Do you understand? He wanted to commit murder and still have his secret.
Maybe that feels like a “secret chat” with John, doesn’t it? Because Chapmann doesn’t think normal, does he?

Furthermore, I will not make any words about it, the case is long overdue and so cleaned up.
I’d like to say to John, “good riddance”.
Interpret in your own way.

(but then take responsibility for your own interpretation and try not to accuse me of having john cleaned up, if you have this wrong interpretation and then judge me in a negative way, while the interpretation is actually your own. Responsibility must be.

‘ cause good riddance to chapmann in jail.
(and then look at how cynical this text is: ” please remember, my life is in your hands…..” from ” woman…..”

The female aspect that chapmann sees in itself, which would then go back to the title: “woman”, I cannot explain.
But that’s the only thing I can’t explain.

Door : Pina Jones.

Baby it’s the only way**:

*Noot vd schrijfster: It’s about me.

**Note to Chapman:

Translated by Google:

Short story as a testament to how complex I think.

“In Command”

I made a study of Chapmann.
He didn’t shot John Lennon to dead because the contract between the lines in “Catcher in the Reye” was,
as he himself claims, but because on the cover of “Jealous Guy” under the photo of John on the maxi-single was:

“Shoot that Tiger”.

Chapmann took this as a mandate from Lennon himself.
The “contract” was therefore Lennon, in a direct way as you Chapmanns thinking follows
but he carries the book “Catcher …” on and then also as well as indirect motive because he is afraid to give themselves completely exposed.

If you have a study of Chapmann do, do not try to between the lines of “Catcher ….” read
but try to follow his thinking. One thing I do not understand: Why is John a tiger?
Chapmann took so that he thought that the humor of him as Lennon was undetected, according Chapmann then tried to approach? The fact is that Chapmann does not think normal.
I know it too, so will try to throw a veil behind which he is hiding.

It is easy to achieve if you think nobody understands.
So why should we the people not on the wrong track with the announcement that he commissioned from a book has acted in the book: “Catcher …”

If you know Chapmann can’t think not normally do and this combines with the extreme humor that John occasionally still had honest, and you follow the thinking of Chapmann, it is perhaps natural that as a result of a sentence in a cover,
Chapmann think they are calling, as right-minded fan of John.

Stranger thinking isn’t possible, but when I examine him and study him, I can understand his thinking.

Chapmann , made a study, as a fan, in turn, of John.
What about phrases in texts of John: “Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try …”

It can interpret that John was down at that time he wrote that.
Maybe Chapmann him just to relieve his suffering and when they “consent” was (Shoot that Tiger)
saw his opportunity. (Redigilious story, by the way).

Despite all the negative sides of the murder, I must confess that I did was an original act.
Another way to be famous. Everyone is a little vain, maybe also Chapmann was/is like that and therefore he also did a bit selfish. Personally I would go so far as to do something to achieve in the media, then I do it on my own, because in the end he used the fame of John, as he already wanted to be famous.

This is a part of the theory because I am but a layman.
So this need not be true, this paragraph.
It is merely a theory of a long study, conclusions from that.

So the contract was, according Chapmann and that is his secret because he did not want to give all exposed-not indirectly but directly given.
Indirectly, as he claims, between the lines to read: “Catcher in the Reye ‘but directly, as so-called
contract (we know better) on a record cover.

Wat is against someone who wants to provide a good deed, there is that he does,
by someone to relieve his suffering, that he actually delivered from his misery?

Anyway, you’re right, then everyone will say, if that is legal would be on someone they hate had:
I may deliver him from his suffering, which I read between his / her lines when I with her / him talk.
And in that person a lecherous, ruthless killer, as are lawful killings may consult.

En meanwhile is stupid, so he / she practices with his up.
Yes, I can all evil geniussen even for me.
I mean really so only the people who usually commit murders, not everyone, so sorry, that was a mistake of mine.

So when everyone is looking for hardworking indirect reason Chapmann rubbed in the hands killer and laughs in himself because he has mislead all.

Anyone looking for an indirect reason while the solution is so simple: a direct indication.

So simple, that Chapmann has had misled the people, or was he really sick enough for the thought, the murder in his eyes still failed then.

Do you still got it? He wanted to kill and still have a secret (!)
Perhaps he feels that as a “secret party” with John, logical, right? Because Chapmann think not normal?

Furthermore, I will not talk to, the case is long from the cloth and thus eliminated.
By John I would like to say: “Good riddance to bad rubbish”.
Interpret in their own way.

But please do take yourself the responsibility for your own interpretation and I try not to accuse
from John that I think are up nicely, if this misinterpretation, and I then
rate in a negative way, while the interpretation is your own responsibility should be.

Because it’s about a neat turn on Chapmann in the cell).

(And look for the interested how cynical this text is: “Please remember, my life is in your hands …..” From: ” Woman “).

The female aspect Chapmann in himself, it would save back to the title: “Woman”, I can not explain.
But that is the only thing I can not explain.

*Note of the writer: It’s about me.

Als rechtgeaard ‘fan’ schreef ik natuurlijk ook meer over John:

Komt-ie-:

John.

Ik mis je,
je muziek, je uitstraling….
ja…alles gewoon.
Maar het leven gaat door,
het lijkt zo doodgewoon….

Maar je bent er niet meer,

dat is een feit.

Je familie en je muziek is er nog wel,
da’s gelukkig nog wat,
maar jou zijn we kwijt.

Ik houd je muziek in ere,

want dat heb ik nog over van jou.

Je familie kan zich in de muziek
ook nog flink weren.
En jouw en hun muziek
troost me dus zodanig nou.

Door: Erwina alias Pina Jones van

www.PinaJones.com

John Lennon, 1940-1980.

No, no no!

It’s 28 years ago,
they shot John Lennon down.
The king
had lost
his crown.

No longer alive,
only left
his music, his 2 sons
and his wife.

His music and family
will live on,
so John’s not reallly
only gone….

“Antwoord Julian”:

Hierbij mijn antwoord dat ik kreeg van Julian Lennon.
In mijn inbox van my space ziet het er wat officieeler uit, maar ik kon het alleen zo kopieren zodat jij het ook kunt zien.

Komt-ie-:


—————– Original Message —————–
From: Erwina Hoogendijk alias Pina Jones
Date: 25 May 2007, 15:13

Erwina Hoogendijk alias Pina Jones has posted a new Journal comment on MySpace!

According to your privacy settings, all comments must be approved by you before they appear on your profile.

Original Post:

Blog of Julian, 11 May 2007:

“Ok, well, it was madness! All the interviews so far, have been Fab! Yet again, have met so many people, that are willing & ready to help take up the cause.
Somehow, I ended up at the AMFAR Charity auction & dinner. I’ve never seen so many Celebs in one room in My Life! A group of us paid a good amount out, to see Kylie (Minogue) sing, inpromptu, so I nervously offered my services as well. I was asked to go and see Sharon Stone, who was Hosting the event & she asked me to close the show/event by singing ‘Stand By Me’. I don’t think I’ve ever been so nervous in My Life!
Also, had only been drinking water all night! Normally I’d have at least ONE Single Barrel jack & Coke before doing something like that, just to take the edge off, but not this time!
Anyway, I got up on stage, knees twitching & managed to pull of a reasonable sounding Heartfelt version of the song. Seemed to go down well, but I was oblivious, as I was just trying to hold it all together. Everyone else seemed to be having a blast singing along & said so afterwards. So I was pleased & it was for a Great cause!
Today’s another day though! Onwards & Upwards! I have press for most of the day. The Screening is tonight, as well as the Party. Hopefully, I’ll be able to let my hair down a little, when all is said & done.
Well, I’ll touch base again soon. Might need a few quiet days to chill after this, before I head back to the studio, but then again, I can’t resist saying Hi! So, speak sson! J x
Last but not least, I Believe AmFar raised 7 Million+ last night! Phew!”

Erwina Hoogendijk alias Pina Jones’s Comment:

“Well. be bop alu ba

Jules is my baby,

bebopaluba,

my pretty baby

bebopaluba

you’re the only one

bebopaluba

who can give me fun…. :-)”

—————– Original Message —————–
From: Julian Lennon
Date: May 26, 2007 1:46 PM

Dear Erwina, thank you, but I’m not your Baby! J x

Commend at Julian Lennon-site… May 11, ’08 10:46 PM

by joepenpien for everyone

Hi there
love you ev’rywhere.
Even although I’m not your wife,
but I also know:
You got your own life.

So I let you have some rest
Another day you can be my guest,
if you come to Holland for a show.
When will that be? Let me know!

As far as I know
you don’t want to worry us
for you so.

So you want some rest
and be free of worries?
Leave the things then that hurrys
you and work as the best!

Please click the link below to approve or deny this comment.

Vervolg “Antwoord Julian”:

Dit heb ik weer geantwoord….:

RE: RE: Request to Approve Journal Comment Body:

Thank you for answering me! I’ve kept your answer at the saved ones, of course!

I was soooo proud of an answer of my idol! ThanKX loads!
Erwina xxx

I can’t help it, you’re still such a sweet person….;-)

“The girl can’t help it, the girl can’t help it…” 🙂

Tags: julian lennon

3 comments

11 mei 2007, 09:00

Worried?
Huidige stemming: Busy!

Dear Folks, please stop with the ‘I’m worried about you’ messages. I do appreciate you caring, but I’m fine, everything is fine! I’m working, which means I can’t be writing to you every day &/or answering all your question. I will of course write another lengthy blog soon enough, but work comes first right now. If there was something wrong, you’d be the 1st to know about it, so, until next time, just relax please & let me get on with things.
Silence is Golden.
Thanks,
J

Reaction Pina :

Drugs & Drinking… May 11, ’08 10:26 

…………(Some silence for you….)

/ 😉
Don’t worry, I’m not confused…that’s just my humour….

Julian, you are so true,/
so here’s some silence for you.

Don’t even think about getting farted in this silence (!) Just kidding, had been drinking wine, no good for me…
When I’ve been drinking it’s not even good for others. How strong this drink is…

I think I become tipsy when I drink 3 Shandy, so there’s also not much wine needed to get me drunk so don’t be worried that I drank too much…it’s just the idea for me that when a drink just a little that I can’t handle that. But maybe it’s just the idea….
I’m too afraid for drugs and drank to let them come into my life.
When I still smoked just shaggies I even didn’t dare to inhale (!)

Hihihi

this was the story of me,
cause you didn’t want to tell your story instead;
Now I hope that what you wanted you get.
by telling by a fan a little story
at your site, a little memory….

BTW:

Julian; We want more!

By the way 2: What they mean at a concert of Gary, when they yell: “We want Mo(o)re”! 😉
Just kidding of course….Hihihi, this was a note from me,

With good meant greetings,
Erwina Hoogendijk alias Pina Jones
and a bark
from Joopy, the dog. (At least, if you want to be a person who they bark to) (!) 🙂

Blog Entry, Letter to Jules…. Jun 4, ’07 9:06 PM

I love you, not another/Song for Jules/Julian Lennon. (Written in 1988):

Ilove you, not another; I want you, not your brother.
I need you, not your money; I merry you that’s not funny.
Just need me like I need you; Just call me like others do.
Just love me, not hate me; just merry me, let luck be.

I love you for your eyes, to love that’s reason enough;
I hope you never cry, I like to see you laugh.
Give me the answer to what you feel for me;
Just tell me all your secrets, how sad they still may be.

Needing you, forever more; wanting you, come through my door.
Loving you, it’s all the same; but for me it’s not a shame.
call me love, ,’cause you are cute; I’m just sweet so don’t be rude;
Sing for me ‘cause that’s fine; Look at me/Ju-li-an, you are mine.

Click here for the melody with it.

1988:

Refr.: I’m lying in my bed
My eyes are wet
I’m only thinking of you
‘cause it’s all that I can do

Empty is my heart
Yes, life is very hard
but I’ll know that I can
‘cause now I’m the artist and you’re the fan

-I love you-that’s my mess
Here you got my adress
For this is just ‘love’ the word
I hope you will go accord

I just love your hair
and I meet you everywhere
everywhere in my dream
You’re not my coffee, you’re the cream

I hope you will agree
The perfect love are you and me
You ask me; “What’s the matter?”
Just wanna be together

I do love you a lot
make me feel hot
What’s a better thing as love
I’m trying but I can’t think of

I think with writing I can’t stop
although you will stay asking me:
Wha짯t’s up?’
and if you think I really can’t
then here’s for you a surprising end.

Tags: julian lennon

0 comments

Blog Entry ThnKX to : “Now you’re in Heaven”. Jun 4, ’07 9:04 PM
by joepenpien for everyone

THANX TO “NOW YOU’RE IN HEAVEN”.

You wanna know
what I think, boy?
Then I tell you so
that you can give me joy

Yes, you were some arrogance*, last time
but, that isn’t just not yet a crime
Has anyone ever said that?
Then you can forget what (s)he said

You wannna know what’s a crime?
Time boy, time
Time moves too quick, times moves too fast
but arrogance’s crime and time’s all the best*

but I don’t go further writing ‘bout this
I’m gonna write ‘bout you, you the one I miss
come on lover, where are you hiding now for me?
But better watch out before telling that,
‘cause you soon agree;
That there’s only one way of all the ways left you can choose:
and that’s to choose me before you loose!

Sorry for doing now arrogance too
I only wanna find out my deeper who
If you can understand it all for so far
then I’m the right one to sit next to you in your car

But before I do that
Have you got a driver-license? I don’t like to be dead
Yeah, I wanna know that one thing
I like my life in which I can sing

Sing, sing along with Julian Lennon muic
Yeah, that can give me a kick
I remember every tune
which is written by Julian; before in and after June

But I won’t give you the numbers of the years
‘cause finally
I know Julian cares
‘bout me and everything musically

* You were not arrogance but I thought it sounded well in the poem….
*This is meant cynical.

It’s your life and I’m still not your wife….(Boohoo)! Jun 4, ’07 9:00 PM

by joepenpien for everyone

Let me in your life,
cause I wanna be your wife.
Athough I know
I’m not the one for you,
I can be happy
with only being a fan
it’s all that is rest
for me to do.

So don’t let me in your life
coz you don’t need me
to be your wife.
If that’s the truth
I don’t want too anymore
to be your wife
and I’m happy to know,
now I
can continue my life.

Thank you!

I am losing you./8 December 1980.
I’m going to cry
and I am going to bed.
Cause John Lennon is for now
30 years dead.

A gun is to blame;
And that
when it was
such a good
man;
I Can’t understand;
It’s just a shame.

De world has lost
a big man that day.
I am still too surprised
to say.
I can’t find the words
to wave John goodbye.

Not even after 30 years.
But I am
still just
wondering
why.

(All published June 4th 2007 at the MySpace of Jules).

Gepubliceerd door Erwina H. alias Pina Jones

Hi there.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: